اطلاعات پروژه
محموله:
تجهیزات ساخت فرودگاه افغانستان
حجم عملیات:
4500 تن از ترکیه 6000 تن قیر بشکه‌ای از اصفهان ایران
دیگر پروژه ها:
ادوات کشاورزی از کارخانه تراکتورسازی به کشور های افغانستان و تاجیکستان
خلاصه پروژه

متخصص در حمل کالاهای گروپاژ

پروژه حمل کلیه تجهیزات ساخت فرودگاه افغانستان از ترکیه و ایران حجم عملیات ترانسپورت انجام شده 4500 تن از ترکیه 6000 تن قیر بشکه ای از اصفهان ایران.

پروژه حمل ادوات کشاورزی از کارخانه تراکتورسازی به کشورهای افغانستان و تاجیکستان.

پروژه حمل ترکیبی کامیونهای کشنده از ترکیه به پاولدار قراقستان.