در این میان بارنامه به عنوان مهمترین سند حمل و نقل، نقش اساسی ایفا می‌کند، به طوری که امکان انتقال کالا به دیگری بر اساس بارنامه وجود دارد. در...
گروپاژ (Groupage) یعنی حمل کالاهای ( خرده بار ) افراد مختلف به صورت مشترک با یک کانتینر به صورت بین‌المللی. به عبارتی اگر کالای مورد نظر فردی برای حمل...