قیمت گذاری

طرح قیمت گذاری انعطاف پذیر ما

پلن پایه

250ماهانه

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند

 • راه حل کسب و کار
 • خدمات مشاور 24/7
 • پشتیبانی مشتری عالی
 • راه حل رشد بازار
 • خدمات مشاور 24/7

پلن استاندارد

450ماهانه

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند

 • راه حل کسب و کار
 • خدمات مشاوره 24/7
 • پشتیبانی مشتری عالی
 • راه حل رشد بازار
 • خدمات مشاوره 24/7

پلن ویژه

650ماهانه

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند

 • راه حل کسب و کار
 • خدمات مشاوره 24/7
 • پشتیبانی مشتری عالی
 • راه حل رشد بازار
 • خدمات مشاوره 24/7